Jdi na obsah Jdi na menu

PROJEKT

SAD MÍRU

 

img_9232.jpg

 

Projekt: revitalizace sadu ve Svídnici a obnovení včelaření podle tradice místa 

Záměrem projektu je obnovit zanedbaný Sad míru ve Svídnici u Dymokur - jak ku prospěchu místních občanů (nejen z užívání úrody, ale také z radosti ze společného díla obyvatel obce), tak i ku prospěchu přírody (zachování krajinných prvků) - a navázání na historický účel sadu. Sad se nachází na svahu, jeho zachování tedy zabrání nechtěným sesuvům půdy. Původně byl sad vysázen na Kamenci v roce 1954 pod názvem „Sad míru" - tento název bychom chtěli ponechat. Podle současného stavu původního sadu je zřejmé, že revitalizace bude nelehký, nákladný a časově náročný úkol.  Proto budou také ostatní Svídničané zapojeni do následné péče a kultivování.

Vize do roku 2030: Revitalizovaný sad včetně kvalitní produkce ovoce i medu a jejich náležitého zpracování.

 

 

img_9220.jpgCílem projektu je vytvořit genofondovou plochu polyfunkčního charakteru k uchování krajinného rázu, účinně podpořit tradičně pěstované odrůdy a obnovou přirozených funkcí krajiny, podpořit biodiverzitu a mikroklimatické poměry. Vedle ekostabilizačních, protierozních funkcí včetně podpory zadržování vody v krajině bude sad poskytovat také funkce produkční (ovoce a včelí produkty), estetické (vzhledem k utváření krajinného rázu) a v neposlední řadě bude poskytovat i funkce kulturní. V řešeném území je z pohledu posílení ekologické stability zemědělské krajiny žádoucí tyto prvky zařadit do VPO (veřejně prospěšného opatření). Sad bude určen k uchování původních ovocných odrůd ohrožených vymizením. Genofondová plocha bude mít v budoucnu i mimoprodukční funkci (zvyšování povědomí o přínosnosti zachovávání přírodního dědictví, informovanosti veřejnosti a osvěty o významu krajových odrůd ovocných dřevin a včelaření). Genofondová plocha bude vznikat dvěma rovnocennými postupy: a) přeměnou již existující výsadby b) novou výsadbou. Návrh projektu je cílen na zvýšení ekologické stability území a podporu polyfunkčního využívání krajiny. 

 

 

Etapy:

2021-2022: od hledání dotací a přípravy projektu přes odborná školení a přípravyimg_9280.jpg

2021-2022: zahájení čištění pozemku, vyřezávání náletů, štěpkování drobných náletů a jejich zachování na místě k zabránění růstu náletům novým, rozhodnutí, které z původních stromů zachovat

Jaro 2022: mulčování, příprava terénu na výsadbu

Podzim 2022: zahájení výsadby - /ochrana kmenů/

2023-2028: následná péče pěti let výchovného řezu, spravování zbývající půdy, zakládání prvních úlů, výsadba oáz lučního kvítí, bylinek a jiných doprovodných keřů (postupem času zkonkretizujeme nejvhodnější)

2030 - sad plně revitalizován

2035 - počátek návratu investic a vytvoření dědictví dalším generacím

Naším projektem bychom se rádi stali součástí mapy genofondu zachovávání ohrožených odrůd!

 

 

bez-nazvu.jpg

 

Sad míru zůstane po celou dobu majetkem obce, budeme tedy spolupracovat a hledat takové využití, aby naše produkty sloužily prospěchu lidí, kteří o sad pečují, ale také vyzdvihovaly hodnotu obce.

Cílem bude vytvořit suvenýrové produkty (pro navrácení investic prodávat místní med, marmelády, pálenku, medové svíčky jako upomínkové předměty s logem obce Dymokury a Spolku Budil), nabízet návštěvy sadu v turistických centrech Nymburk - Poděbrady (ale i kdekoliv jinde, kde se dá prezentovat místní kultura). Část produkce bude věnována těm, kteří o sad pečují.

Chceme dokázat, že když se lidi spojí a pomůžou si navzájem a dokáží najít to správné financování tak, aby byl sad revitalizován pro všechny a ne jen pro nějaký obchodní záměr, může se podařit vytvořit místo, na které budou všichni pyšní (a nejen my, ale i budoucí generace), budou pyšní na místo, které bude veřejnou oázou klidu, kultury, ale i včel, úrody (a produktů z ní), a doufáme, že po deseti letech bude i zajímavým jevem v regionu a bude přitahovat určité návštěvníky, kteří se budou chtít dozvědět něco o včelách nebo se projít pod stromy smíšených odrůd (součástí projektu bude i naučná stezka sadem), nebo jen posedět na lavičce a pokochat se výhledem, protože sad je na kopci a je z něj vidět daleko do kraje.

Chceme vytvořit prostor pro radost ze společného díla místních obyvatel, ze znovuobnovení a uchování historických kořenů a přírodního dědictví obce.

Chceme vytvořit prostor pro uskutečňování kulturních akcí v přírodním prostředí.

Chceme vytvořením kulturně-turistického místa posílit povědomí o obci Svídnice.

 

 

 

.img_9274---kopie.jpg

 

Koncept projektu: Vendulka Burger,

Veronika Rašťáková za Spolek Budil.

 

Za občany Svídnice se dále na projektu aktivně podílejí: JUDr. Jaroslava Holánková, Boris Vojtek, referentka Ministerstva dopravy Bc. Dita Eyblová, Tomáš Kolka s rodinou, rodina Stejskalova 

a další.

 

Fotodokumentace projektu Adéla Fialová.