Jdi na obsah Jdi na menu

2013 - série workshopů na téma manipulace Simona T. Ranna

Zpětná vazba seminaristů:

1. Po celou dobu trvání semináře jsem si přišla trochu jako ve snu. Bylo tam tolik nového, tolik zajímavého, tolik toho, co bylo třeba se naučit. Musím říct, že jsem se toho za ten jeden týden naučila neskutečně moc. Ať mluvím o stránce pohybové, loutkoherecké, duševní…ale také jazykové! Abychom se mezi sebou všichni domluvili, mluvili jsme výhradně anglicky. Kdybych měla někdy možnost si vše zopakovat, rozhodně bych neváhala. (Monika Němečková)

2. První hodinu každého našeho setkání jsme cvičili jógu. Fungovala jako skvělý životabudič a zároveň průprava pro nadcházející cvičení. Netradičními metodami, které si Simon osvojil ve Phillippe Genty Compagnie, jsme mohli objevovat možnosti svého těla. Dále nás zasvěcoval do tajů a základů loutkoherectví obecně, za použití nesených loutek (masek), nebo konkrétně s pomocí Alberta – loutky bunraku. Animace této loutky je nesmírně náročná, všichni jsme se s ní navíc setkali poprvé v životě. A setkání to bylo rozhodně zajímavé. Za necelý týden docházení do semináře, který vedl Simon T. Rann, jsem se znatelně rozrostla po stránce pohybové, loutkoherecké a dokonce i psychické. (Kateřina Prášilová)

3. Ke konci se přešlo na práci s loutkou, loutkou divadla bunraku. Její zvládnutí v počtu 20 lidí, nebylo možné. Loutku vodí najednou tři lidé, je tak jisté, že ti tři musí být naladěni na stejnou vlnu, aby loutka mohla pravdivě existovat. Nešlo nám to. Simon nás vždy upozornil na to, co Albert neudělal nebo udělal špatně. Chodí jako proti větru, má moc vepředu hlavu. Levituje. Nemohli jsme to hnedka umět, vlastně to neumíme doteď, což mě mrzí. Albert mě fascinoval. Chtěl jsem s ním usínat a vlastně pořád chci s ním usínat. Je to krásná loutka. Ještě bych rád zmínil, že prezentace semináře před lidmi, pro mě nebylo jen podělení se s ostatními o to, co jsme ten týden dělali. Byla v tom obrovská síla, která je na divadle úžasná, ale málokdy se s ní člověk potká, málokdy ji cítí. Ta energie byla všude a vlastně ani nevím proč. Cítil jsem ji už při samotném semináři, jako kdyby to vycházelo z jiných krabiček, které nejsme schopni ovládat. Z podvědomí. Jsem tím okouzlen a nadchnut doposud. Rozumím tomu, že dojeli lidi, kteří měli možnost se setkat se Simonem už v Praze. Že obětovat divadla, která se hrála na Chrudimi odpoledne, vlastně žádná velká oběť nebyla. (Matěj Kubina)

4. Až na konci týdne na prezentaci semináře jsem viděla, jaké věci se dají vytvořit a jak málo stačí. Někdy jindy bych se chtěla setkat s tímto seminářem znovu, ale na delší dobu. Jinak ale zůstává seminář A tím nejlepším, který jsem kdy na Chrudimi měla, a Simon se za týden stal tím nejlepším lektorem, kterého jsem kdy měla. (Edita Valášková)

 

 

Feedback seminarians :

1. Throughout the duration of the seminar I came a bit like a dream. There were so many new, interesting enough, much of what was necessary to learn. I must say that I have for the one week learned incredibly much. Whether talking about the movement, puppeteer, mental...but also language! We all agreed with each other, we spoke only English. If I ever had a chance to repeat everything, I would not hesitate. (Monika Němečková)

2. The first hour of each of our meetings we practiced yoga. It worked like a great pick while preparation for the upcoming exercise. Non-traditional methods, which Simon acquired the Compagnie Philippe Genty, we could explore the possibilities of your body. Next we are dedicating to the secrets and principles of puppetry in general, the use of portable puppets (masks), or specifically with Alberta - bunraku puppets. Animation of puppets is extremely difficult, we all met with the addition for the first time in my life. A meeting that was certainly interesting. In less than a week attending the seminar, which led Simon T. Rann, I have grown significantly in terms of movement, puppet theater and even psychological. (Kateřina Prášilová)

3. At the end of it passed to work with puppets, bunraku puppet theater. The mastering of 20 people, not possible. Puppet hydrogen suddenly three people, is so certain that the three must be on the same wavelength, that puppet can truly exist. It was not us. Simon always warned us of what Albert did not do or did wrong. She's like the wind has power front head. Levites. We could not straightaway know, actually we can not do yet, which I regret. Albert fascinated me. I wanted to sleep with him and actually I still want to sleep with him. It is a beautiful doll. I would like to mention that the presentation of seminars before the people, for me it was not just divided by with others about what we did that week. There was a huge force, which is amazing in the theater, but little when you meet with her when she feels. That energy was everywhere and do not even know why. I felt it was at the seminar itself, as if it was based on other boxes, which we are not able to control. The subconscious. I am captivated by a thrilling yet. I understand that reached people who had the opportunity to meet with Simon was in Prague. That sacrifice theater, played on Chrudimi afternoon, actually no great sacrifice was not. (Matěj Kubina)

4. Until the end of the week to present seminars I have seen how things can be created and how little it takes. Another time I would like to meet this seminar again but for a longer period of time. Otherwise, it remains seminar and the best I've ever had at Chrudim and Simon for the week was the best teacher I ever had. (Edita Valášková)

Náhledy fotografií ze složky 2013 - série workshopů na téma MANIPULACE Simona T. Ranna